Tranh vui: Đã bị dê còn bị tát

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012
Tội nghiệp cho ông này. Chỉ vì mặc quần áo số nhiều quá mà vừa bị phụ nữ sàm sỡ, sau đó dính tát nữa chứ.. hix hix
Tranh vui: Đã bị dê còn bị tát

Tranh vui: Đã bị dê còn bị tát

Tranh vui: Đã bị dê còn bị tát

Sửa bài đăng